Healthcare Technology Summit 2019


"Healthcare Anytime, Anywhere"


วันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

วัตถุประสงค์


เพื่อเป็นเวทีสาคัญในการผลักดัน และ อัพเดท ให้เกิดแผนปฏิบัติการตามวิสัยทัศน์ eHealth ของประเทศ นำสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติการ เกิดการขับเคลื่อนระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทย ด้วย digital technology เพื่อนำไปสร้างนวัตกรรมการบริการให้ประชาชนสามารถอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียม โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดำรงชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและบริการสาธารณสุข” ด้วยองค์กรหลักซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วม Healthcare Technology Summit คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ATCI มุ่งเน้นให้

 • เป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชน โดยใช้ ICT ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับบริบทการสาธารณสุขประเทศไทย
 • เป็นเวทีในการแสดงความคิด ระดมสมอง สำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงเป้าหมายกลยุทธ์ eHealth ของประเทศ เพื่อนำ ICT ไปเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียมกัน
 • เป็นเวทีเพื่อช่วยกันระดมสมอง พัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุขกลางแห่งชาติ ที่มีมาตรฐานและความเชื่อมโยง Standard and Interoperability and Connectivity

Digital Technology จะสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การมีนโยบาย digital technology ที่สนับสนุน healthcare ที่เป็นรูปธรรม จะสามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมชุมชนเข้ากับระบบบริการสุขภาพ ลดช่องว่างเชิงภูมิศาสตร์และเชิงสัมพันธภาพระหว่างประชาชนและผู้ดูแล นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโรค รู้ถึงสิทธิที่ตนพึงได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างมีสุขภาพ เป็นธรรม และปลอดภัย กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และร่วมมือในการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนดีขึ้น

 1. เป็นการจัดงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ICT สัมมนาวิชาการ และอภิปรายร่วม ระดมสมอง ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 2 วัน
 2. ผสานกำลัง และความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานและองค์กรที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนทางด้าน ICT และ Health การแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนไทย
 3. สอดรับและสอดคล้องกับแผนแม่บท Smart Health ของกระทรวง ICT และ แผน eHealth ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่างพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • ระบบการสาธารณสุขไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จาก digital technology ในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ เสมอภาค โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมที่มีจิตสำนึกด้านสุขภาพ ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สู่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยเกิดการตะหนัก ตื่นตัว และเข้าใจ ในแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่สอดคล้องกับแผน Smart Health และ eHealth
 • เป็นจุดเริ่มต้นแห่ง วิสัยทัศน์ ความสำคัญ และประโยชน์แห่งความร่วมมือ ในการสร้าง ฐานข้อมูลสาธารสุขแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกภาคีเครือข่าย หากเราสามารถก่อให้เกิด Standard and Interoperability and Connectivity ได้ ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมหน้าการสาธารณสุขครั้งสำคัญ
 • Exhibition and Showcase
 • Conference and Keynote
 • Focus Group : Roadmap and Action Plan
 • Health Tech App : Start Up Present
 • National Health ICT Networking Function
 • โรงพยาบาลเอกชน
 • โรงพยาบาลรัฐบาล
 • หน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข
 • คลินิกในกรุงเทพมหานคร
 • บริษัทประกันสุขภาพ, บริษัทผู้ผลิตยา, บริษัทเอกชน อื่นๆร่วมจัดโดย


ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการโดย

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สมาคมเวชสารสนเทศไทย

สมาคมประกันชีวิตไทย

สำนักคณะกรรมการอาหารและยา

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Sponsored byรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานกรรมการ)
ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(กรรมการ)
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)
อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(กรรมการ)
คุณศรันยู ชเนศร์
รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลกล้วยน้าไท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
(กรรมการ)
ผศ.นพ.อัสนี ทองอยู่
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(กรรมการ)
ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
(กรรมการ)
นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
(กรรมการ)
นายแพทย์ชุษณะ มะกรสาร
นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 แฟกซ์ 02-661-7757 โทรศัพท์มือถือ 083-004-6739
E-mail : tanya@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : Healthcare-Technology-Summit
© Copyright 2020 Healthcare Technology Summit. - All Right Reserved.