"โครงการ Healthcare Technology Summit 2019"
ภายใต้แนวคิดหลัก : Healthcare Anytime, AnywhereHealthcare Anytime, Anywhere


หลักการและเหตุผล


      Digital Technology จะสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การมีนโยบาย digital technology ที่สนับสนุน healthcare ที่เป็นรูปธรรม จะสามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมชุมชนเข้ากับระบบบริการสุขภาพ ลดช่องว่างเชิงภูมิศาสตร์และเชิงสัมพันธภาพระหว่างประชาชนและผู้ดูแล นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโรค รู้ถึงสิทธิที่ตนพึงได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างมีสุขภาพ เป็นธรรม และปลอดภัย กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และร่วมมือในการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนดีขึ้น

วัตถุประสงค์


เพื่อเป็นเวทีสาคัญในการผลักดัน และ อัพเดท ให้เกิดแผนปฏิบัติการตามวิสัยทัศน์ eHealth ของประเทศ นำสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติการ เกิดการขับเคลื่อนระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทย ด้วย digital technology เพื่อนำไปสร้างนวัตกรรมการบริการให้ประชาชนสามารถอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียม โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดำรงชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและบริการสาธารณสุข” ด้วยองค์กรหลักซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วม Healthcare Technology Summit คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ATCI มุ่งเน้นให้

 • เป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชน โดยใช้ ICT ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับบริบทการสาธารณสุขประเทศไทย
 • เป็นเวทีในการแสดงความคิด ระดมสมอง สำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงเป้าหมายกลยุทธ์ eHealth ของประเทศ เพื่อนำ ICT ไปเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียมกัน
 • เป็นเวทีเพื่อช่วยกันระดมสมอง พัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุขกลางแห่งชาติ ที่มีมาตรฐานและความเชื่อมโยง Standard and Interoperability and Connectivity

แนวทางการดำเนินโครงการ


 1. เป็นการจัดงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ICT สัมมนาวิชาการ และอภิปรายร่วม ระดมสมอง ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 2 วัน
 2. ผสานกำลัง และความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานและองค์กรที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนทางด้าน ICT และ Health การแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนไทย
 3. สอดรับและสอดคล้องกับแผนแม่บท Smart Health ของกระทรวง ICT และ แผน eHealth ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่างพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาในการจัดงาน


วันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2562

สถานที่การจัดงาน


ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รูปแบบการจัดงาน


 • Exhibition and Showcase
 • Conference and Keynote
 • Focus Group : Roadmap and Action Plan
 • Health Tech App : Start Up Present
 • National Health ICT Networking Function

งบประมาณค่าใช้จ่าย


ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่ากระเป๋าและเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีชำระค่าลงทะเบียน


    กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ (แฟกซ์) 02-6617757 หรือ (อีเมล์) pimphatsara@absolutealliances.com

    ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดการเงินหน้างาน

หมายเหตุ : การยกเลิกการลงทะเบียน จะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


 • ระบบการสาธารณสุขไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จาก digital technology ในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ เสมอภาค โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมที่มีจิตสำนึกด้านสุขภาพ ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สู่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยเกิดการตะหนัก ตื่นตัว และเข้าใจ ในแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่สอดคล้องกับแผน Smart Health และ eHealth
 • เป็นจุดเริ่มต้นแห่ง วิสัยทัศน์ ความสำคัญ และประโยชน์แห่งความร่วมมือ ในการสร้าง ฐานข้อมูลสาธารสุขแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกภาคีเครือข่าย หากเราสามารถก่อให้เกิด Standard and Interoperability and Connectivity ได้ ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมหน้าการสาธารณสุขครั้งสำคัญ

เจ้าภาพร่วม


ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการโดย

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สมาคมเวชสารสนเทศไทย

สมาคมประกันชีวิตไทย

สำนักคณะกรรมการอาหารและยา

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Sponsored byรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานกรรมการ)
ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(กรรมการ)
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)
อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(กรรมการ)
คุณศรันยู ชเนศร์
รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลกล้วยน้าไท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
(กรรมการ)
ผศ.นพ.อัสนี ทองอยู่
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(กรรมการ)
ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
(กรรมการ)
นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
(กรรมการ)
นายแพทย์ชุษณะ มะกรสาร
นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : Info-absolute@absolutealliances
เฟซบุ๊ค : Education-ICT-Forum
© Copyright 2019 Healthcare Technology Summit. - All Right Reserved.